PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Uvjeti i način učlanjenja

Članom Udruženja može postati svaki građanin - državljanin Bosne i Hercegovine koji prihvaća Statut Udruženja.Članom Udruženja postaje se potpisivanjem pristupnice kojom se istovremeno potvrđuje i prihvaćanje odredbi Statuta Udruženja. Prilikom upisa, član je obvezan predočiti dokumente temeljem kojih se može utvrditi identitet glavnog člana i članova uže obitelji. Poseban ulog

Novoupisani član uplaćuje i posebni ulog čija visina ovisi o godištu upisnika. U osnovi za obračun posebnog uloga uzima se visina pogrebnine koju Udruženje priznaje na dan upisa svojim članovima i to u postotcima iskazanim u sljedećoj tablici:

 • od 50 do navršenih 55 godina života - 30%
 • od 56 do navršenih 60 godina života - 60%
 • od 61 godine pa dalje - 100%

Osobe sa navršenih 50 godina života mogu se učlaniti bez obveze plaćanja posebnog uloga, ali pravo na isplatu pogrebnine imaju nakon 3 godine članstva i nakon predočenog dokaza o uredno plaćenoj članarini za cijelu tekuću godinu. Uplaćena članarina se ne vraća i ostaje u vlasništvu Udruženja bez obzira na razlog prekida plaćanja (smrt, odustajanje i sl.). Poseban ulog uplaćuje se u cijelosti ili u ratama do 12 mjeseci, računajući uplatu od dana upisa u članstvo. Poseban ulog, uplaćen po odredbama članka 47. Ovog Statuta, vlasništvo je člana do navršenih 12 mjeseci neprekidnog članstva, pod uvjetom da je članarina redovito uplaćivana. Vraćanje uplaćenog posebnog uloga moguće je ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • prije isteka 12 mjeseci neprekidnog članstva,
 • temeljem pismenog zahtjeva za vraćanje uplaćenog posebnog uloga, i
 • temeljem dokaza o plaćenoj članarini s danom podnošenja zahtjeva.

Ukoliko član ne uplati poseban ulog u roku 12 mjeseci, niti u tom roku podnese zahtjev za vraćanje uplaćenog posebnog uloga, uplaćena članarina i sredstva po osnovi uplaćenog posebnog uloga ne vraćaju se i njima slobodno gospodari Udruženje. Član, brisan zbog neplaćenog posebnog uloga, može se u roku od 12 mjeseci vratiti u članstvo. Takvom članu se priznaju već uplaćeni posebni ulozi, ali se utvrđuje nova osnovica posebnog uloga koja važi na dan njegovog povrata. Nositelj članstva - glavni član, prilikom upisa u Društvo, dobiva člansku knjižicu.

U člansku knjižicu upisuje se:

 • podaci o glavnom članu i o prijavljenim članovima uže obitelji (nus članovi);
 • podaci o uplaćenoj članarini;
 • podaci o uplatama posebnog uloga za osobe koje su ga obvezne uplatiti.

Status člana

Prilikom upisa član dobiva status glavnog člana, a članovi njegove uže obitelji (bračni drug, djeca: bračna, izvanbračna, usvojena i pastorčad - do navršenih 18 godina života) imaju status nus člana. Status nus člana mogu imati djeca do navršenih 25 godina života, ako se redovito školuju što pravdaju potvrdom o redovnom školovanju za svaku školsku godinu. Djeca - nus članovi, koja su rješenjem ovlaštenog zdravstvenog povjerenstva ocijenjena trajno nesposobnim za privređivanje, imaju status nus člana do navršenih 25 godina života. Trajno nesposobni nus članovi s navršenih 25 godina života predočavaju pismeni zahtjev Upravnom odboru s ciljem rješavanja njihovog daljnjeg statusa. Zdravstvena nesposobnost dokazuje se nalazom ovlaštenog zdravstvenog povjerenstva, ali ne obvezuje Udruženje na priznavanje olakšica. Djeca - nus članovi, na redovitom školovanju, s navršenih 25 godina života i djeca - nus članovi, koja su s 18 godina prekinula redovito školovanje, gube status nus člana i mogu se odmah ili najkasnije u roku od 12 mjeseci upisati u Udruženje bez obveze plaćanja upisnine. Time ne gube do tada stečena prava. Po isteku 12 mjeseci, nus članovi koji nisu obnovili članstvo gube stečena prava u Udruženju, a prava mogu steći ponovnim upisom. Nus član koji tijekom redovitog školovanja ili trajne nesposobnosti stupi u bračnu zajednicu gubi status nus člana i može, na osobni zahtjev, dobiti status nositelja, bez obveze uplate upisnine. Status nositelja takva osoba mora regulirati u roku 12 mjeseci od dana sklapanja braka. Pravosnažnom sudskom presudom rastavljeni bračni drugovi obvezni su, u roku od 12 mjeseci, prijaviti svoj bračni status udruženju. U tom slučaju ne gube srečena prava. Nus član iz rastavljenog braka dobiva status glavnog člana bez obveze plaćanja upisnine i ne gubi do tada stečena prava. Ako glavni član ostane udovac, odnosno udovica, pa se ponovno oženi ili uda, može upisati u članstvo svog bračnog druga kao člana uže obitelji. Pritom mora znati da će se u tom slučaju primijeniti Članak 49. Ovog Statuta koji govori o posebnom ulogu. Ako glavni član umre nositeljem članske knjižice postaje bračni drug, ukoliko je upisan kao nus član, ili dijete, ukoliko je upisano dao nus član. Ako dva glavna člana, s vlastitim članskim knjižicama, stupe u bračnu zajednicu mogu, temeljem očitovane želje, biti upisani na jedan od članskih brojeva, s tim da jedan od bračnih drugova ima status glavnog, a drugi nus člana. Prelaskom na jednu od članskih knjižica član ne plaća upisninu.

Prestanak članstva

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • smrću,
 • dragovoljnim istupanjem iz članstva na temelju pismene izjave,
 • isključenjem iz članstva zbog protupravnog prisvajanja imovine Udruženja,
 • isključenjem iz članstva zbog nepoštivanja odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora
 • neplaćanjem članarine za 12 mjeseci neprekidno,
 • neplaćanjem posebnog uloga na ime upisa u roku od 12 mjeseci od dana upisa.

Članovi isključeni iz članstva temeljem točki 3. i 4. Stavka 1. Ovog članka, ne mogu obnoviti članstvo u Udruženju. Članovi kojima je članstvo prestalo po osnovi točki 2., 5. i 6. Stavke 1. Ovog članka kao i nus članovi po svim točkama (od 1. - 6.), mogu obnoviti članstvo u Udruženju. Prije brisanja člana iz Udruženja zbog neplaćanja članarine ili posebnog uloga, članu se šalje pismena opomena u kojoj je preciziran rok za izmirenje duga. Nakon isteka toga roka, član koji se ne odazove na pismenu opomenu, briše se iz članstva Udruženja. Brisani članovi gube stečena prava u Udruženju. Na odluku o brisanju može se podnijeti prigovor Skupštini udruženja u roku od 30 dana od dana oglašavanja odluke. Na odluku Skupštine po prigovoru, član može tražiti zaštitu prava pred ovlaštenim sudom u roku od 30 dana od dana uručenja skupštinske odluke. Pravosnažnu sudsku odluku, donesenu tijekom postupka za zaštitu prava člana, predsjednik Upravnog odbora obvezan je provesti u roku od 15 dana od dana prijema sudskog rješenja, ako nije drukčije određeno. Član, brisan zbog neredovitog plaćanja članarine, može podnijeti zahtjev Upravnom odboru za poništenje brisanja bez obzira na razdoblje tijekom kojega nije plaćao članarinu. U slučaju pozitivnog rješenja zamolbe, brisani član je obvezan platiti zaostalu članarinu i uplatiti troškove poništavanja brisanja.

Brisani član, prilikom povrata u članstvo, za neplaćeni period plaća zaostalu članarinu, i to:

 • od 2008. godine pa dalje - u visini članarine koja je bila na snazi u godinama dugovanja.

Ako član Udruženja mijenja mjesto boravka i nastavlja živjeti van područja sarajevske županije, može svoja stečena prava u Udruženju prenijeti na drugu osobu koja do tada nije bila član pod uvjetom da je starost bivšeg i novog člana približna ( 1 – 3 godine ). Član na koga su prenesena prava nastavlja sa plaćanjem članarine na svoje ime.

Prava članova

Član Udruženja ima pravo:

 • birati i biti biran u sva tijela Udruženja,
 • sudjelovati u radu Skupštine i njezinih tijela,
 • pokretati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga rada i djelovanja udruženja,
 • podnositi prijedloge za donošenje odluka, zaključaka i preporuka,
 • postavljati pitanja iz djelokruga rada i djelovanja Udruženja u pismenoj formi,
 • biti informiran o radu udruženja i njegovih tijela.

Pravo na pogrebninu imaju:

 • novoupisani članovi sa navršenih 50 godina starosti (s nus članovima) nakon 36 mjeseci neprekidnog članstva - po Članku 48. Statuta,
 • novoupisani članovi (s nus članovima) nakon 12 mjeseci neprekidnog članstva - po odredbi skale 1. I 2. I odmah po izmirenju posebnog uloga, po odredbi skale 3., Članka 48. Statuta.

Pravo na pogrebninu prije navršenih 12 mjeseci neprekidnog članstva imaju:

 •  djeca nus članovi koja steknu status glavnog člana,
 •  djeca nus članovi koja nakon 25 godina života steknu status glavnog člana,
 •  rastavljeni supružnici koji u roku od 12 mjeseci po rastavi braka reguliraju status, ako su prije  rastave 12, odnosno 36 mjeseci, bili redoviti članovi.

Ako član uže obitelji koji se na članskoj knjižici vodi kao nus član, dobije dijete (bračno ili izvanbračno) i dijete umre, nema pravo na pogrebninu. Zahtjev za isplatu pogrebnine treba dostaviti Udruženju najkasnije u roku od 1 godine od dana smrti člana. Nakon isteka roka iz prethodne stavke ovog članka, podnositelj zahtjeva gubi pravo na naplatu pogrebnine. Umrlim članovima Udruženja, koji su stekli pravo na pogrebninu, Udruženje odobrava, specifikaciju usluga i opreme na temelju važećeg Ugovora sa KJKP POKOP – SARAJEVO d.o.o. U slučaju da tijekom godine troškovi pogreba porastu ili smrtnost izađe iz okvira planiranih u financijskom planu za tekucu godinu, Upravni odbor može donijeti odluku da fiksnim iznosom pokriva dio troškova pogreba. Ako članovi obitelji ili osoba koja je organizirala pogreb plate manje od visine pogrebnine koju je u vrijeme smrti Udruženje priznavalo svojim članovima, razlika će biti isplaćena osobi koja je platila troškove pogreba. Pogreb članova Udruženja obavlja se prema običaju i očitovanoj želji člana, odnosno članova njegove obitelji. Skuplje usluge za člana Udruženja, izvan okvira koje Udruženje priznaje, obitelj sama plaća. Pravo na pogrebninu za članove Udruženja imaju: pojedinac, dom staraca ili slična organizacija koja je snosila troškove pogreba umrlog člana, a u iznosu koji udruženje na dan smrti priznaje. Ukoliko je organizacija ili ustanova umrlog člana samovoljno snosila troškove pogreba, pravo na pogrebninu ima član uže obitelji.

Za naplatu pogrebnine potrebno je podnijeti:

 • izvod iz matične knjige umrlih, i
 • orginal računa o izvršenom pogrebu

Dužnosti člana

Član Udruženja obvezan je:

 • aktivno raditi na ostvarivanju ciljeva i zadaća Udruženja,
 • pridržavati se Statuta Udruženja,
 • provoditi odluke i zaključke Skupštine i njezinih tijela,
 • zastupati interese i čuvati ugled Udruženja,
 • redovito, najmanje mjesec unaprijed, uplaćivati članarinu,
 • davati istinite podatke o postojanosti bračne zajednice, redovitom školovanju djece, nusčlanova i druge podatke koji su potrebni za reguliranje statusa,
 • na vrijeme prijaviti promjenu: adresu stanovanja ili mjesto stalnog boravka,
 • pravovremeno prijaviti smrtni slučaj u obitelji kako bi Društvo moglo poduzeti odgovarajuće pripreme za pogreb umrlog člana.

Visina članarine može se tijekom godine mijenjati, ukoliko smrtnost članstva ili pogrebni troškovi porastu iznad planiranih sredstava za pogrebnine predviđene financijskim planom o čemu Upravni odbor donosi odluku. Članarinu u punom iznosu plaćaju glavni članovi - nositelji članske knjižice. Članarinu u umanjenom iznosu plaćaju nus članovi i to:

 • supružnici,
 • djeca koja su navršila 18 godina života i nalaze se na redovnom školovanju do 25 godina života

Upravni odbor odlučuje o svakom pojedinom slučaju kad je riječ o statusu trajno nesposobnih članova, starijih od 25 godina. U slučaju da član udruženja oboli ili da je rješenjem nadležne zdravstvene organizacije ocijenjen trajno nesposobnim za privređivanje, i zbog toga ostane dulje vrijeme bez prihoda i inih oblika potpore, a nema nikog tko bi o njemu skrbio, na njegov pismeni zahtjev Upravni ga odbor može privremeno osloboditi plaćanja članarine. Na osnovi priložene zamolbe i pratećih dokumenata Upravni odbor može donijeti odluku o tome koliko je dugo takav član oslobođen plaćanja članarine. Ako član, zbog teške bolesti (senilnost, paraliza, starost i sl.)ne plati članarinu, te zbog toga bude brisan, a u međuvremenu umre, osoba koja je snosila troškove pogreba može naplatiti pogrebninu koju Udruženje priznaje na dan smrti tog člana, ukoliko uz zahtjev za naknadu pogrebnine priloži odgovarajuću dokumentaciju iz koje se da zaključiti da preminuli član, zbog teškog zdravstvenog stanja, nije bio u mogućnosti redovito uplaćivati članarinu. Pri pozitivnom rješenju ovakvog zahtjeva naplatiti će se zaostala članarina koja je bila propisana u vrijeme donošenja odluke. Uplaćenom članarinom gospodari Udruženje i prikupljeni iznos se nakon prestanka članstva ne vraća članovima, odnosno članovima njihovih obitelji.