UPRAVLJAČKA TIJELA

Tijela Udruženja su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

Članovi upravnih tijela angažirani su na dragovoljnoj osnovi. Nije dopušteno sticanje dobiti ili druge materijalne koristi ostvarene iz djelatnosti Udruženja : osnivačima, članovima udruženja, članovima upravljačkih tijela, odgovornim licima i zaposlenicima.

Skupština

Skupština Udruženja je krovno upravno tijelo i čine je svi članovi Udruženja s jednakim pravom glasa.

Skupština je ovlaštena da:

 • verificira nazočnost članova Udruženja tijekom sjednica Skupštine
 • usvaja dnevni red,
 • donosi Odluku o usvajanju Statuta Udruženja te Odluku o izmjenama i dopunama Statuta,
 • donosi Poslovnik o radu Skupštine,
 • bira, imenuje i smjenjuje predsjednika i dopredsjednika Skupštine,
 • bira, imenuje i smjenjuje predsjednika, dopredsjednika i članove Upravnog odbora,
 • bira, imenuje i smjenjuje članove Nadzornog odbora,
 • bira, imenuje i smjenjuje tajnika Udruženja,
 • usvaja program - plan rada, financijski plan i završni račun Udruženja,
 • usvaja izvješća o radu Upravnog i Nadzornog odbora,
 • odlučuje o žalbama i prigovorima članova Udruženja, kao i zaposlenika Stručne službe Udruženja u drugostupanjskom postupku,
 • odlučuje o statusnim promjenama Udruženja,
 • odlučuje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji ili prestanku rada Udruženja, i
 • odlučuje o svim pitanjima koja nisu u ovlasti Upravnog ili Nadzornog odbora.

Mandat predsjednika i dopredsjednika Skupštine traje ( 2 ) dvije godine, a ovisno o potrebama predsjednik i dopredsjednik mogu biti smijenjeni i prije isteka mandata. Mandat predsjednika i dopredsjednika Skupštine može biti ponovljen još u jednom navratu uzastupno nakon prvog izbora i još jednom nakon protoka mandata predsjednika i dopredsjednika Skupštine koji su obnašali dužnost nakon dva uzastopna mandata istih osoba - članova UHPD Sv. Anto. Predsjednik i dopredsjednik Skupštine ne mogu biti članovi Upravnog ili Nadzornog odbora, ne mogu biti na poziciji tajnika ili zaposlenika Stručne službe Udruženja. Predsjednik Skupštine potpisuje Statut i odluke donesene tijekom Skupština. Kvorum za održavanje Skupštine je nazočnost najmanje 20 članova Udruženja. Skupština punovažno donosi odluke, većinom glasova nazočnih članova Udruženja na sjednici Skupštine, ukoliko poslovnikom o radu Skupštine nije drukčije određeno. Glasovanje je javno, ako poslovnikom o radu Skupštine nije drukčije određeno. Skupštinu saziva predsjednik Skupštine. Sjednica se saziva po potrebi, najmanje jednom godišnje i to najmanje 15 dana prije dana predviđenog za održavanje. Odluka o održavanju Skupštine oglašuje se putom sredstava javnog informiranja i putom oglasne ploče u prostorijama Udruženja.

Predsjednik Skupštine može sazvati Skupštinu i na zahtjev:

 • 20  ili više članova Udruženja, te
 • nadpolovične većine članova Upravnog ili Nadzornog odbora.

Predlagač zahtjeva za sazivanje sjednice Skupštine obvezan je, 30 dana prije održavanja sjednice , po prethodnom stajalištu, obraditi materijal koji će biti predmetom rasprave tijekom Skupštine. Ako je predsjednik Skupštine spriječen sjednicu saziva predlagatelj zahtjeva za sazivanje Skupštine. Dopredsjednik Skupštine pomaže predsjedniku tijekom obavljanja zadaća, a u slučaju spriječenosti predsjednika obavlja sve poslove i zadaće koje su u ovlasti predsjednika Skupštine.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine i formira se zbog obavljanja izvršnih funkcija. Upravni odbor ravna radom Udruženja između dvije Skupštine.

Ovlasti Upravnog odbora:

 • rad na provedbi ciljeva i zadaća Udruženja,
 • odlučivanje o održavanju Skupštine i priprema sjednice,
 • pripravljanje i predlaganje nacrta Statuta, te donošenje izmjena i dopuna Statuta,
 • provedba politike, zaključaka i odluka koje je donijela Skupština Udruženja,
 • sukladno zakonskim propisima, ovom Statutu i planu poslovanja, gospodarenje imovinom Udruženja s pažnjom dobrog domaćina,
 • izrada godišnjeg izvješća o svojemu radu i predočavanje izvješća Skupštini na usvajanje,
 • izrada prijedloga financijskog plana i plana poslovanja Udruženja,
 • izrada općih akata Udruženja koje usvaja Skupština,
 • razmatranje završnog računa i periodičnih obračuna Udruženja,
 • donošenje odluka o brisanju i isključenju iz članstva Udruženja,
 • donošenje odluka o davanju ovlasti potpisniku novčanih sredstava Udruženja,
 • donošenje odluke o iznosu članarine i pogrebnine,
 • donošenje odluke o sklapanju ugovora,
 • donošenje općih akata Udruženja
 • donošenje odluke o imenovanju povjerenstava i razmatranje njihovih     izvješća
 • donošenje odluka o broja uposlenih u stručnoj službi,temeljem  pravilnika o sistematizaciji poslova,
 • rješavanje zamolbi zaposlenika u svezi njihovih prava u prvostupanjskom postupku
 • izuzetno , kada nije moguće sazvati Skupštinu , donošenje godišnjeg Plana rada i Financijskog plana za tekuću godinu, te izrađivanje završnog računa za proteklu godinu s
   obvezom da se ovi akti podnesu na usvajanje Skupštini na prvoj sljedećoj sjednici,
 • izrada prijedloga dokumenata za Skupštinu o potrebipripajanja, razdvajanja, transformiranja ili prestanka rada Udruženja
 • obavljanje ostalih poslova obuhvaćenih ovlaštenjima Upravnog odbora

Upravni odbor ima 5 članova.

Članove Upravnog odnora bira i imenuje Skupštine javnim očitovanjem, ukoliko ista Skupština ne odluči drukčije. Član Upravnog odbora ne može biti predsjednik Skupštine, član Nadzornog odbora ni zaposlenik Stručne službe Udruženja. U petnaestodnevnom roku predsjednik Upravnog odbora koji je tu dužnost obnašao do izbora, predaje novoizabranom predsjedniku sva dotadašnja zaduženja i ovlasti. Mandat članova Upravnog odbora traje 2 ( dvije ) godine. Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora UHPD Sv. Anto može biti ponovljen još u jednom navratu uzastupno nakon prvog izbora i još jednom nakon protoka mandata predsjednika i dopredsjednika Skupštine koji su obnašali dužnost nakon  dva  uzastopna mandata istih osoba-članova UHPD Sv. Anto. Opozivom Skupštine, radi neaktivnosti, nepoštivanja odluka Skupštine ili Upravnog odbora, protupravnog prisvajanja imovine i slično, pojedinom članu ili cijelom Upravnom odboru mandat se može i skratiti. Članovi Upravnog odbora ravnopravno sudjeluju u radu i za svoj rad izravno su odgovorni Skupštini. Sjednice Upravnog odbora saziva i njima ravna predsjednik Upravnog odbora. Redovne sjednice se održavaju svaka dva mjeseca, odnosno po potrebi. Sjednica Upravnog odbora može se sazvati i na zahtjev nadpolovične većine članova Upravnog odbora što znači da je kvorum četiri člana Upravnog odbora. Upravni odbor može punovažno odlučivati ako je prisutno više od polovice članova. Rad Upravnog odbora utvrđuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora. Predsjednik Upravnog odbora zastupa i predstavlja Udruženje, potpisuje završni završni račun i akte koje donosi i usvaja Upravni odbor. Predsjednik Upravnog odbora je naredbodavac za izvršenje financijskog plana. Predsjednik za svoj rad izravno odgovara Upravnom odboru, a posebice je odgovoran za provedbu odluka donesenih tijekom sjednica Upravnog odbora. Predsjednik neizravno odgovara Skupštini za svoj rad i rad Upravnog odbora, tako što predočava godišnje izvješće o radu Upravnog odbora. Dopredsjednik Upravnog odbora pomaže predsjedniku u provedbi njegovih zadaća, a u slučaju spriječenosti predsjednika obnaša sve poslove i zadaće koje su u ovlasti predsjednika Upravnog odbora. Tajnik Udruženja je član Upravnog odbora. Tajnik sudjeluje u pripravi sjednica Upravnog odbora i Skupštine i vodi zapisnike s tih sjednica. Tajnika Udruženja imenuje Skupština s četverogodišnjim mandatom. Opozivom Skupštine, radi neaktivnosti, nepoštivanja odluka Skupštine ili Upravnog odbora, protupravnog prisvajanja imovine i sl., mandat tajnika može biti i skraćen. U slučaju potrebe, Upravni odbor može povjeriti članu Udruženja da obnaša određene stručne poslove koje Stručna služba ne može uraditi. Nakon obavljenih poslova, Upravni odbor može izvršitelju posla odobriti ugovorenu novčanu naknadu.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor formira se zbogi kontrole namjenskog korištenja i raspolaganja sredstvima Udruženja, odnosno zbog zaštite prava članova Udruženja i zaposlenika Stručne službe, zaštite imovine Udruženja, te zbog kontrole poslovanja u smislu provedbe zakonitosti. Nadzorni odbor obvezan je napraviti redovno tromjesečno izvješće, a po potrebi i izvanredni pregled poslovanja Udruženja. Svaki pregledani dokument potpisuje jedan od članova Nadzornog odbora, a o izvršenoj kontroli pravi se zapisnik. O nalazima Nadzornog odbora izvješćuje se Upravni odbor, u formi zapisnika o obavljenoj kontroli. Nadzorni odbor čine tri člana. Članove Nadzornog odbora bira Skupština javnim očitovanjem, ako ista Skupština ne odluči drukčije. Punovažnu kontrolu mogu obaviti najmanje dva člana Nadzornog odbora. Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora, predsjednik Skupštine niti djelatnik Stručne službe Udruženja. Mandat članova Nadzornog odbora traje 2 ( dvije ) godine. Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora UHPD Sv. Anto može biti ponovljen još u jednom navratu uzastupno nakon prvog izbora i još jednom nakon protoka mandata predsjednika i dopredsjednika Nadzornog odbora koji su obnašali dužnost nakon  dva  uzastopna mandata istih osoba-članova UHPD Sv. Anto. Mandat pojedinog člana ili cijelog Nadzornog odbora može biti i kraći ako Skupština Udruženja tako odluči. U roku osam dana, koji traje od dana verificiranja u ovlaštenom ministarstvu, Nadzorni odbor obvezan je konstituirati se i izabrati predsjednika Nadzornog odbora. Članovi Nadzornog odbora ravnopravno sudjeluju u radu i za svoj rad izravno su odgovorni Skupštini. Predsjednik Nadzornog odbora s ostalim članovima Nadzornog odbora dogovara termin kontrole i odgovoran je za ažurnost rada Nadzornog odbora. Predsjednik Nadzornog odbora poziva se na sjednice Upravnog odbora bez prava odlučivanja, ali sa savjetodavnim pravom sudjelovanja. Predsjednik za svoj rad i rad Nadzornog odbora odgovara Skupštini udruženja, tako što predočava godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora.

Preciznije odredbe o radu Nadzornog odbora regulirane su poslovnikom o radu Nadzornog odbora. Privremeno spriječenog predsjednika Nadzornog odbora mijenja jedan od članova istog tijela. U slučaju trajne spriječenosti predsjednika, jedan od članova Nadzornog odbora, uz prethodni dogovor, preuzima dužnost predsjednika. Nadzorni odbor kontrolu obavlja temeljem očevida u blagajničko poslovanje, poslovne knjige i dokumente, uvidom u provedbu odluka, zaključaka i rješenja donesenih od Skupštine i Upravnog odbora Udruženja. Kontrolira također i provedbu eventualnih naloga ovlaštenih državnih institucija. Upravni odbor i Stručna služba Udruženja obvezni su članovima Nadzornog odbora predočiti poslovne knjige, dokumente i druge materijale i podatke, te im dati sva potrebna obavještenja kako bi se kontrola poslovanja Udruženja mogla nesmetano obaviti. Ukoliko Nadzorni odbor tijekom kontrole poslovanja Udruženja uoči nepravilnosti u radu koje su protivne važećim zakonima i propisima koji se odnose na Udruženje, Statutu ili važećim odlukama Skupštine i Upravnog odbora, obvezan je, uz naputak za ispravan rad, pismeno upozoriti prekršitelja io tome izvijestiti Upravni odbor, te zahtijevati otklanjanje uočenih nepravilnosti u radu u roku od 8 dana. Ako se i pored upozorenja nedostatci ili nepravilnosti u radu ne otklone u zadanom roku, Nadzorni odbor obvezan je o tome obavijestiti Skupštinu.

Stručna služba Udruženja

Stručna služba Udruženja utemeljuje se za potrebe obnašanja administrativno-stručnih, pomoćnih i sličnih poslova koji su zajednički interes Udruženja. Stručna služba Udruženja vodi poslovne knjige i sukladno važećem zakonu i inim propisima, sastavlja financijska izvješća. Opis poslova i radnih zadaća, radno vrijeme i osobna primanja zaposlenika Stručne službe Udruženja regulirani su Pravilnikom o radu Stručne službe i odlukama Upravnog odbora.