Događaji koji su obilježili razdoblje 1974.-1991.

53. godišnja skupština održana je u prostorijama Društva dana 19. svibnja 1974. godine. Tom prilikom iznesen je podatak da je od jubilarne 50. godine postojanja i rada Društva, dakle za nepune tri godine, po osnovu 50-godišnjeg članstva, 107 članova oslobođeno daljeg plaćanja članarine. U odnosu na broj novoupisanih članova, članovi oslobođeni daljeg plaćanja članarine već tada su stvarali ogromnu obavezu Društvu, što će pokazati analize na narednim skupštinama. Na Skupštini su dopunjena Pravila Društva, kojima se daje mogućnost osobama koje se učlanjuju sa 40 i više godina da uplatu posebnog uloga na ime učlanjenja mogu izvršiti u 12 rata, tj. u roku od 12 mjeseci od dana upisa.

54. godišnja skupština održana je 25. svibnja 1975. go­dine. Skupštinu je otvorio i njome predsjedavao predsjednik Društva Ivan Premužić. U pozdravnom govoru istakao je dugo­godišnju uspješnu saradnju sa bratskim pogrebnim društvima, kao što su »Božur«, »Bakije« iz Sarajeva, »Zgošća« Kakanj i društvima iz Zenice i Mostara, čiji predstavnici su prisustvovali i na 54. go­dišnjoj skupštini. Također je pozdravljen dugogodišnji direktor »Pokopa« Simo Čavić, kao i župnici sarajevskih župa, bez kojih se nisu mogli niti mogu uspješno rješavati problemi vezani za naše članstvo. I ovom prilikom je konstatirano da je izostala podrška društveno-političkih zajednica, o čemu govori podatak da, i pored uredno uručenih poziva, ne prisustvuju radu skupštine niti se na njih odazivaju.55. skupština donijela je odluku da se Društvo kandidira za dodjelu Odlikovanja bratstva i jedinstva. Obrazloženje: od osni­vanja do ove skupštine Društvo je izvršilo preko 9.000 sahrana, odazvalo se svim apelima društveno-političkih organizacija i zajed­nica da dobrovoljnim prilozima učestvuje u rješavanju problema kao što su pomoć nastradalim od zemljotresa u Skoplju i Bosanskoj Krajini, izgradnji željezničkih pruga i puteva, pomoći humanitarnim organizacijama kao što je Crveni križ, pomoći svom siromašnom i bolesnom članstvu i si.Godišnja skupština održana je 16. svibnja 1976. go­dine. Otvaranjem Skupštine minutom šutnje odata je dužna počast preminulim članovima kao i preminulom predsjedniku Ivanu Premužiću, za koga je rečeno da je, uz ostale odbornike, sa mnogo humanosti i ljubavi uspješno vodio Društvo u periodu 1956—1975. godine.

56. godišnja skupština održana je 24. travnja 1977. go­dine. Nakon usvojenih izvješća skupštinari su diskutirali nastojeći riješiti probleme vezane za stanje na novootvorenom groblju Bare u Sarajevu. Ukazano je na niz propusta koji su prisutni pri sahranama na Novom groblju, kao npr. zastarjela oprema pri sahrani, odbijanje nošenja križa od strane zaposlenih i zaduženih u »Pokopu«, kopanje nedovoljno širokih raka, alkoholizirano stanje zaposlenih radnika »Pokopa« i si. Zaključeno je da se kopija zapisnika Skupštine dostavi »Pokopu« radi otklanjanja uočenih ozbiljnih propusta u radu ove službe.

57. godišnja skupština održana je 12. srpnja 1978. go­dine. Pored uobičajenog dnevnog reda Skupština je raspravljala o inicijativi Gradske konferencije Socijalističkog saveza radnog na­roda Sarajeva, kojom se nalaže promjena naziva Društva. Istom inicijativom se preporučuje da Društvo ne bi trebalo da nosi naziv bilo koje historijske osobe. U takvim dirigiranim uvjetima skup­štinari su predlagali da Društvo dobije naziv: »Posljednji pozdrav«, »Žalosna vrba«, »Rastanak«, »Trebević« i »Palma«. Od predlo­ženih, usvojen je naziv Pogrebno društvo »Palma«. Ovom odlukom Društvo je obvezno da Statut i ostale normativne akte usaglasi sa novim nazivom Društva.

58. godišnja skupština održana je 24. travnja 1979. godine. U skladu s odlukama prethodne Skupštine usvojen je: Statut Društva s nazivom Pogrebno društvo »Palma« u Sarajevu; Poslovnik o radu Skupštine; Programska orijentacija Društva za period 1978—1982. godina. Izvještaj o radu Društva za proteklu godinu bilježi blagi pad članstva, ali i porast broja članova oslobođenih daljeg plaćanja Članarine. Koncem 1979. godine Društvo je imalo 203 člana os­lobođena daljeg plaćanja članarine.

59. godišnja skupština održana je 24. ožujka 1980. go­dine. Izvještaji tajnika i Nadzornog odbora usvojeni su bez prim­jedbe, dok diskusija prisutnih nije imala nekih osobenosti koje je vrijedno ovom prilikom pomenuti.

60. godišnja skupština održana je 24. ožujka 1981. godine. Odbornici jubilarne 60. godine rada Društva bili su: Marko Čepo, predsjednik, Branislava Sober, potpredsjednik, Milan Primorac, taj­nik, članovi: Zvonko Dilber, Rudo Moric, David Filipović, Oto Rušnjak, Josip Kujundžić, Ivica Vukadin, Ilija Jakiša, Stjepan Martinović, Marija Globanka, Jure Pehar, Stjepan Burić. Članovi Od­bora unutrašnje kontrole: Aleksandar Lise, predsjednik, Ilija Gakić, Vice llić. 60. godišnja Skupština održana je bez naglašenog obilje­žavanja jubileja. Usvojeni su poslovni izvještaji kao i program rada Društva za narednu godinu.

61. godišnja skupština održana je 17. travnja 1982. go­dine. Na 60. godišnjoj skupštini odbornici su predložili da se u povodu jubileja 60 godina djelovanja Društva, Društvo predloži za dodjelu Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva. U obrazloženju stoji da 60 godina rada na rješavanju socijalnih pitanja potpuno oprav­dava dati prijedlog. Na kraju, Skupština je razmatrala informaciju direktora »Pokopa« Vlade Raguža da je u toku izgradnja novog groblja na lokaciji Vlakovo.

62. godišnja skupština održana je 20. lipnja 1983. go­dine u prostorijama Društva. Nakon uobičajenog dnevnog reda skupštinari su razmatrali predloženu izmjenu Statuta. Predloženo je brisanje odredbe kojom se članovi sa 50 godina aktivnog članstva oslobađaju daljeg plaćanja članarine. Broj oslobođenih daljeg pla­ćanja članarine od 1971. godine, kada je ova odredba unesena u Statut, narastao je od 250, što je prema tadašnjim troškovima sahra­ne bila obaveza od 4.155.640 dinara. To je ogromna materijalna obaveza koja se mogla riješiti jedino osjetnim povećanjem članarine, od čega se odustalo. Ukidanjem pomenutog člana iz Statuta, s čime su se suglasili svi prisutni odbornici, nisu oduzeta prava članova oslobođenih daljeg plaćanja članarine, nego su ostala kao obaveza Društva u njegovom daljem poslovanju.

63. godišnja skupština održana je 4. lipnja 1984. go­dine. Prvi put u povijesti Društva skup­štinari su raspravljali o nesavjesnom poslovanju radnice stručne službe. Sve prethodne odbornike i radnike stručne službe krasila je skromnost, poštenje i čestitost u realizaciji povjerenim poslova i zadataka. U ovom slučaju radnica je otuđila, tokom 1981. i 1982. godine, znatan dio društvenih sredstava. Skupštinari su cio slučaj osudili i zahtijevali da se otuđena sredstva zakonskim putem vrate, a radnica primjereno kazni.

64. godišnja skupština održana je 18. svibnja 1985. godine. Nakon pročitanih i usvojenih izvještaja skupštinari su raz­matrali i usvojili Statut Društva usaglašen sa Zakonom o društvenim organizacijama i udrženjima građana. Potom je otvorena diskusija o lokaciji Novog groblja Vlakovo, lociranog 20 km od Sarajeva. Izni­jeto je i niz primjedbi, a ujedno i traženje rješenja za pitanja kao što su vrijeme ukopa, prijevoza i si. Zamoljeni su predstavnici »Pokopa« da organiziraju liniju na relaciji Sarajevo-Vlakovo. Po ovom pitanju Društvo će inzistirati i kod nadležnih u Skupštini grada Sarajeva i Gradskom saobraćajnom poduzeću.

65. godišnja skupština održana je 18. svibnja 1986. go­dine. Predsjednik Društva Jozo Grubešić otvorio je Skupštinu po­zdravnim govorom. Ovim govorom podsjetio je prisutne na bogatu, humanu i socijalnu aktivnost Društva u proteklih 65 godina, poseb­no istaknuvši karakteristike vremena u kojem je Društvo osnovano te razloge njegova osnivanja. Nakon usvajanja izvještaja uslijedila je diskusija povodom niza neriješenih pitanja od otvaranja Novog gradskog groblja u Vlakovu. Zahtijevalo se da se svi stavovi ovoga skupa ponovo dostave nadležnim organima Skupštine grada Sarajeva.

66. godišnja skupština održana je 24. svibnja 1987. godine. Karakteriziraju je diskusije usmjerene na stalna povećanja cijena pogrebnih usluga, kao i povećanje članarine Društva. Predstavnici »Pokopa« objasnili su stalna poskupljenja opreme i usluga podiza­njem cijena od strane dobavljača. Ujedno je obećano da će se po­duzeti niz aktivnosti da se cijene stabiliziraju.

67. godišnja skupština održana je 14. svibnja 1988. godine. I na ovoj skupštini kritizirano je stalno povećanje cijena od strane »Pokopa«. U godišnjem izvještaju, koji potvrđuje oprav­danost nezadovoljstva našeg članstva, stoji podatak da je Društvo početkom godine priznavalo pogrebne troškove koji su koncem godine uvećani za 10 puta. Nikakva planirana članarina nije mogla pratiti ovakvu poslovnu politiku, koja nije karakteristična samo za »Pokop« nego i za sve druge sfere života.

68. godišnja skupština održana je 22. travnja 1989. godine. Dugogodišnja inflacija ostavila je ozbiljne poslijedice na društva kao što je naše, koja se financiraju isključivo putem čla­narine. Zabilježena je stagnacija novoupisanih članova. Stoga su predstavnici svih pogrebnih društava na ovoj skupštini predložili da se osnuje zajednička delegacija, koja će ostvariti kontakte u »Pokopu« i privatnim poduzećima koja se bave sličnom djelatnošću, da bi se pronašla odgovarajuća rješenja za zaustavljanje rasta cijena pogrebnih usluga, a time i porast članarine. Jedan od zaključaka Skupštine je i taj da se pokuša djelomično financiranje ostvariti putem fondova Skupštine grada Sarajeva.

69. godišnja skupština održana je 24. ožujka 1990. godine. I dalje zabrinjavaju podaci o rastu cijena. Društvo je 1989. godinu počelo sa priznatim troškovima sahrane od 830.000 dinara, da bi krajem godine taj iznos bio 7.750.000 dinara. Nije bila nikakva utjeha podatak da je naše Društvo najčešće usklađivalo pogrebninu sa porastom cijena čak 10 puta u toku godine, i da je od svih pogrebnih društava u gradu priznavalo najviše na ime troškova sahrane.

Jubilarna 70. godišnja skupština Društva održana je 2. ožujka 1991. godine. Skupštinu je otvorio i njome rukovodio pred­sjednik Josip Anđelić. Među prisutnima bili su i ugledni gosti: potpredsjednica Skupštine grada gospođica Aleksandra Balvanović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Općine Stari grad gospodin Tomislav Obrdalj, župnik Marijindvorske župe gospodin Anto Jelić, predstavnici pogrebnih društava »Božur«, »Bakije«, »Zgošće« Kakanj, Hrvatskog pogrebnog društva Zenica, koji su prisutnim članovima i odbornicima uputili čestitke u povodu značajnog jubileja. Kratkim osvrtom na 70. obljetnicu Društva započeo je službeni dio Skupštine koja će u povijesti Društva ostati obilježena odlukom da se Društvu vrati raniji, stari naziv HRVATSKO POGREBNO DRUŠTVO. To je regulirano odredbama Statuta, koji je naknadnim Rješenjem Višeg suda u Sarajevu broj R-II-147/90 od 14. 5. 1991. godine i pravno ozvaničen. Pomenutom odlukom Skupštine i rješenjem Višeg suda u Sarajevu Društvo je uskladilo svoj rad sa Zakonom o udruživanju građana (»SI. list BiH«, broj 5/90).

9.1.1991. godine preminuo je gospodin Šajnović Vjekoslav, koji je bio član Društva od samog osnutka. U matičnu knjigu Društva uveden je 1921. godine kao deveti upisani član.